SVAN Chrudim s.r.o.

Prodejní a dodací podmínky firmy SVAN Chrudim s.r.o

Pro všechny naše nabídky a dodávky platí tyto „ Prodejní a dodací podmínky“.

Nabídky:

Všechny naše nabídky jsou pro nás nezávazné, není-li v Podmínkách uvedeno jinak.

Objednávky:

Objednávky jsou pro obě strany závazné od okamžiku, kdy objednavatel obdrží od nás písemné potvrzení své objednávky, dokladu pro zálohovou platbu nebo daňový doklad pro platbu. Veškerá ústní nebo telefonická ujednání týkající se objednávek a uzavřených smluv jsou platná poté , co druhá strana obdrží naše písemné dohody, toto je potom součástí smluvního vztahu.

Dodávky:

Potvrzený termín dodávky je vyjádřením našeho nejlepšího úmyslu, není však právně závazný. Nedodržení termínu dodávky nezakládá nárok pro odběratele na náhradu škody jakéhokoliv druhu, zejména ne z titulu nebo prodlení plnění. Déle než 2 měsíce trvající překážky v plnění způsobené vyšší mocí nás opravňují od smlouvy odstoupit a nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Každá částečná dodávka je považována za samostatný obchodní případ. Termín dodávky je podmíněn uhrazením zálohové faktury. V případě opožděné platby zálohové faktury se termín dodávky výrobku posouvá o toto časové prodlení. Technický průkaz k výrobku – přípojnému vozidlu se předává na základě celkové úhrady ceny výrobku.

Doprava:

Doprava výrobku – přípojného vozidla od nás k odběrateli není předmětem našeho plnění. Riziko přechází na příjemce zboží okamžikem, kdy je předáno k dopravě dopravci nebo si je příjemce odebere osobně.

Reklamace:

Reklamace hmotnosti, rozměrů, kvality výrobku musí být uplatněny písemně okamžitě po obdržení zboží. Je-li reklamace oprávněná, nahradíme zdarma vadné, poškozené nebo chybějící části výrobku – přípojného vozidla. Podání reklamace není důvodem k posunu splatnosti ceny za dodané zboží či služby. Vrácení výrobku nám je možné pouze na základě našeho písemného souhlasu.

Ceny a podmínky plateb:

Ceny uvedené na potvrzení objednávky jsou ceny platné ke dni expedice výrobku. Platební podmínky jsou pevně stanoveny a jsou uvedeny na našem písemném potvrzení objednávky, dokladu pro zálohovou platbu a na daňovém dokladu ( faktuře). Při opožděném placení si vyhrazujeme právo účtovat úrok za období, o které se platba vůči našim platebním podmínkám opozdila. Platební podmínky jsme oprávněni jednostranně měnit zejména se zhoršenými platebními schopnostmi odběratele.

Pokud máme ke zboží vlastnické právo je prodej, zastavení nebo podobné dispozice se zbožím kupující straně zapovězeno. Jakmile dojde k narušení vlastnického práva ke zboží třetí stranou, je zákazník povinen ihned nám toto oznámit a poskytnout nám veškerou pomoc při odvrácení tohoto narušení.

Jestliže je zákazník v prodlení se zaplacením, je povinen na naše požádání zboží odeslat na námi stanovené místo za účelem zjištění našeho vlastnictví k těmto věcem.

Všechno zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy SVAN CHRUDIM s.r.o.

Ručení za zboží:

Řídí se ustanoveními obchodního zákoníku.

Tyto prodejní a dodací podmínky jsou platné od 1.1. 1999


 

Business and Delivery Terms and Condition of SVAN Chrudim s.r.o.

These Business and Delivery Terms and Condition (“Terms and Conditions“) apply to all our offers and deliveries.

Offers:

We shall not be bound by any offer unless stated in Tems and Conditions.

Orders:

Offer shall be binding on both parties when the Customer receives from us a written order confirmation, a deposit invoice or an invoice. Any oral arangement or arangement made by telephone becomes a part of contractual relantioship when the Customer receives a written agreement.

Delivery:

We will use reasonable efforts to deliver the product by the confirmed delivery date; however this date is not guaranteed and legally binding on us. If we do not make a delivery date the Customer shall not be entitled to claim any compensation of damages. If we fail to deliver within 2 months due reasons beyond our control we shall be entitled to cancel the contract as a whole and any right to damages is excluded. Any partial delivery is considered a separate sales case. The delivery date is subject to payment of the deposit invoice. Delay in payment of the deposit invoice causes a corresponding alteration of delivery date. The certificate of roadworthiness of the Product shall be handed over upon Customer’s full payment of Product.

Transport:

The transport of the Product to the Customer is not our responsibility. The risk of damage to the Product shall pass onto the Customer when the Product is handed over to the Carier providing its transport or upon its personal takeover by the Customer.

Complaints:

In case that the Customer discovers any defect on the Product regarding its weight, dimensions or quality, he shall be obliged to file a written complaint with us without undue delay after he received the Product. In case of justified complaint we will remove the defect for free. Complaints have no deferring effect on the due date of the Customer’s payment. Return of the Product shall be made only upon our written agreement.

Price and Payment Terms:

Price stated on the order confirmation is the price to be paid at the moment of expedition of the Product. Payment Terms are fixed and stated on our writen order confirmation, deposit invoice and invoice.If the Customer fails to pay any amount on time, then we shall have the rights to charge interest on the overdue amount; such interest to run from the date when the Customer should have paid it accordidng to our Payment Terms. We resereve the right to change our Payment Terms unilaterally; especially in case of the risk of deteriorated Customer’s ability to pay.

Until the ownership title to the Product passes onto the Customer, sale of the Product, putting it into pledge or any other diposition with the Product made by the Customer is forbidden.

In case of infringment of our ownership rights by the third party the Customer shall report on this to us without delay and provide any neccessary assistance to avert such infringment.

In case the Customer is in delay with payment he shall be obliged upon our request to send the Product to the place appointed by us in order to secure our ownership rights to the Product.

Warranty:

Warranty shall be governed by the provisions of the Czech Commercial Code.

These Business and Delivery Terms and Conditions are valid from 1st January 1999.